สังขภิญโญ, ญาดา, AND สริวัฒน์, ลักขณา. " รูปแบบการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้แนวคิดวงจรคุณภาพเดมมิ่งสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (5 December 2023)