สังขภิญโญ, ญาดา, & ลักขณา สริวัฒน์. " รูปแบบการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้แนวคิดวงจรคุณภาพเดมมิ่งสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 44-58. Web. 18 Jun. 2024