สังขภิญโญ, ., & สริวัฒน์, . (2023). รูปแบบการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้แนวคิดวงจรคุณภาพเดมมิ่งสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 44-58. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2287