ปัตตาเทสัง, กาญจนาพร, นิธิรัฐพัฒน์, กนกวรรณ์, AND เชษฐสุราษฎร์, บุญทัน. " รูปทรงแห่งความเป็นแม่" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (3 October 2022)