ปัตตาเทสัง, กาญจนาพร, กนกวรรณ์ นิธิรัฐพัฒน์, & บุญทัน เชษฐสุราษฎร์. " รูปทรงแห่งความเป็นแม่." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 33-43. Web. 20 Jun. 2024