นาโพนงาม, รัฐพงศ์, ดร., พระครูชัยรัตนากร, AND เมยไธสง, สุเทพ. " การบริหารงานกิจการนักเรียนตามหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (23 May 2022)