นาโพนงาม, รัฐพงศ์, พระครูชัยรัตนากร ดร., & สุเทพ เมยไธสง. " การบริหารงานกิจการนักเรียนตามหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 22-32. Web. 15 Jun. 2024