นาโพนงาม, ., ดร., ., & เมยไธสง, . (2022). การบริหารงานกิจการนักเรียนตามหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 22-32. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2285