เพ็งพันธ์, พระมหาพุทธิวัฒน์, ดร., พระครูชัยรัตนากร, AND ถิ่นแสนดี, ธีรภัทร์. " การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (23 May 2022)