เพ็งพันธ์, พระมหาพุทธิวัฒน์, พระครูชัยรัตนากร ดร., & ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี. " การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 12-21. Web. 15 Jun. 2024