เพ็งพันธ์, ., ดร., ., & ถิ่นแสนดี, . (2022). การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 12-21. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2284