เพ็งพันธ์, พระมหาพุทธิวัฒน์; ดร., พระครูชัยรัตนากร; ถิ่นแสนดี, ธีรภัทร์. การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 12-21, may 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2284>. Date accessed: 18 june 2024.