สุ่มมาตย์, พีรวุฒิ, ผศ.ดร., พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, AND ศิลปนิลมาลย์, เอนก. " การบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการบริหารงานทั่วไปของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดยโสธร" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (17 May 2022)