สุ่มมาตย์, พีรวุฒิ, พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ผศ.ดร., & เอนก ศิลปนิลมาลย์. " การบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการบริหารงานทั่วไปของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดยโสธร." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 1-11. Web. 20 Jun. 2024