สุ่มมาตย์, ., ผศ.ดร., ., & ศิลปนิลมาลย์, . 2022 May 17. การบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการบริหารงานทั่วไปของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดยโสธร. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2