สุ่มมาตย์, ., ผศ.ดร., ., & ศิลปนิลมาลย์, . (2022). การบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการบริหารงานทั่วไปของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดยโสธร. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 1-11. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2283