สุ่มมาตย์, พีรวุฒิ; ผศ.ดร., พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์; ศิลปนิลมาลย์, เอนก. การบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการบริหารงานทั่วไปของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดยโสธร. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 1-11, may 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2283>. Date accessed: 20 june 2024.