แนวเงินดี, อรรถชัย. " รูปแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 Creative Leadership Model in the 21st Century" วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน [Online], Volume 2 Number 1 (30 April 2021)