แนวเงินดี, อรรถชัย. " รูปแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 Creative Leadership Model in the 21st Century." วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน [Online], 2.1 (2564): 13-21. Web. 18 Jun. 2024