แนวเงินดี, . (2021). รูปแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 Creative Leadership Model in the 21st Century. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน, 2(1), 13-21. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/hsjs/article/view/1405