บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง นิติปรัชญา ความเรียงว่าด้วยกฎหมาย ศีลธรรม และความยุติธรรม เขียนโดย สมภาร พรมทา

  • นพดล บงกชกาญจน์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Abstract

-

Published
2018-12-28
How to Cite
บงกชกาญจน์, นพดล. บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง นิติปรัชญา ความเรียงว่าด้วยกฎหมาย ศีลธรรม และความยุติธรรม เขียนโดย สมภาร พรมทา. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 164-173, dec. 2018. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/304>. Date accessed: 20 july 2019.