คมฺภีรปญฺโญ, พระมหาดนัยพัชร์. " อิทธิพลเรื่องบาปในอรรถกถาธรรมบทที่มีต่อสังคมไทย" วารสาร ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], Volume 7 Number 1 (30 June 2019)