คมฺภีรปญฺโญ, . 2019 Jun 30. อิทธิพลเรื่องบาปในอรรถกถาธรรมบทที่มีต่อสังคมไทย. วารสาร ศึกษาศาสตร์ มมร. [Online] 7:1