คมฺภีรปญฺโญ, . (2019). อิทธิพลเรื่องบาปในอรรถกถาธรรมบทที่มีต่อสังคมไทย. วารสาร ศึกษาศาสตร์ มมร, 7(1), 129-144. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/425