หมื่นดวง, . 2018 Aug 14. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารงานท้องถิ่น:กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู. ศึกษาศาสตร์ มมร. [Online] 6:1