ธรรมบุตร, บัญชา. " การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯระหว่างกลุ่มที่สอนแบบ SQ3R และกลุ่มที่สอนแบบปกติ." ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], 5.2 (2017): 181-192. Web. 23 Jul. 2019