ธรรมบุตร, . (2017). การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯระหว่างกลุ่มที่สอนแบบ SQ3R และกลุ่มที่สอนแบบปกติ. ศึกษาศาสตร์ มมร, 5(2), 181-192. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/173