พ่วงพร้อม, วรรณา. " หนังสือเรื่อง "ความยุติธรรม" ผู้แปล สฤณี อาชวานันทกุล" ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], Volume 5 Number 2 (29 December 2017)