พ่วงพร้อม, วรรณา. " หนังสือเรื่อง "ความยุติธรรม" ผู้แปล สฤณี อาชวานันทกุล." ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], 5.2 (2017): 75-89. Web. 20 Jul. 2019