พ่วงพร้อม, . (2017). หนังสือเรื่อง "ความยุติธรรม" ผู้แปล สฤณี อาชวานันทกุล. ศึกษาศาสตร์ มมร, 5(2), 75-89. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/172