สวนชูผล, ดร.อมรรักษ์. " หลักการจัดการเรียนการสอน และประเด็นที่ควรสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนทางสิ่งแวดล้อมศึกษา" ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], Volume 5 Number 2 (29 December 2017)