สวนชูผล, ดร.อมรรักษ์. " หลักการจัดการเรียนการสอน และประเด็นที่ควรสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนทางสิ่งแวดล้อมศึกษา." ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], 5.2 (2017): 172-180. Web. 23 Jul. 2019