สวนชูผล, . (2017). หลักการจัดการเรียนการสอน และประเด็นที่ควรสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนทางสิ่งแวดล้อมศึกษา. ศึกษาศาสตร์ มมร, 5(2), 172-180. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/170