สวนชูผล, ดร.อมรรักษ์. หลักการจัดการเรียนการสอน และประเด็นที่ควรสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนทางสิ่งแวดล้อมศึกษา. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 172-180, dec. 2017. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/170>. Date accessed: 20 july 2019.