ผู้ภักดี, ผศ.ชวลิต. " มองพระอภัยมณีในเชิงอุปลักษณ์ตอนอาวุธของสินสมุทร" ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], Volume 5 Number 2 (29 December 2017)