ผู้ภักดี, ผศ.ชวลิต. " มองพระอภัยมณีในเชิงอุปลักษณ์ตอนอาวุธของสินสมุทร." ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], 5.2 (2017): 36-48. Web. 20 Jul. 2019