ผู้ภักดี, . (2017). มองพระอภัยมณีในเชิงอุปลักษณ์ตอนอาวุธของสินสมุทร. ศึกษาศาสตร์ มมร, 5(2), 36-48. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/166