คำงาม, พระมหาพิเชษฐ์. " การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโสมนัส โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ Co-Op Co-Op และวิธีสอนแบบปกติ" ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], Volume 5 Number 2 (29 December 2017)