คำงาม, พระมหาพิเชษฐ์. " การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโสมนัส โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ Co-Op Co-Op และวิธีสอนแบบปกติ." ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], 5.2 (2017): 149-158. Web. 20 Jul. 2019