คำงาม, พระมหาพิเชษฐ์. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโสมนัส โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ Co-Op Co-Op และวิธีสอนแบบปกติ. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 149-158, dec. 2017. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/163>. Date accessed: 23 july 2019.