อาจหาญ, พระมหาแมนมิตร. " การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโสมนัส ระหว่างวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ." ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], 5.2 (2017): 159-171. Web. 20 Jul. 2019