จันปฐมพงศ์, ผศ.เฉลิม. " ภาษาถิ่นปักษ์ใต้." ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], 5.2 (2017): 66-74. Web. 18 Feb. 2019