โชติพงษ์วิวัฒิ, ปวริศร์. " วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม" ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], Volume 5 Number 2 (29 December 2017)