โชติพงษ์วิวัฒิ, ปวริศร์. " วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม." ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], 5.2 (2017): 90-98. Web. 20 Jul. 2019