โชติพงษ์วิวัฒิ, ปวริศร์. " วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม." ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], 5.2 (2017): 90-98. Web. 18 Feb. 2019