มีราคา, พนมนคร. " ครูต้องมีลักษณะอย่างไร...ในศตวรรษที่ 21" ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], Volume 5 Number 2 (29 December 2017)