มีราคา, พนมนคร. " ครูต้องมีลักษณะอย่างไร...ในศตวรรษที่ 21." ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], 5.2 (2017): 23-35. Web. 23 Jul. 2019