มีราคา, . (2017). ครูต้องมีลักษณะอย่างไร...ในศตวรรษที่ 21. ศึกษาศาสตร์ มมร, 5(2), 23-35. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/152