มีราคา, พนมนคร. ครูต้องมีลักษณะอย่างไร...ในศตวรรษที่ 21. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 23-35, dec. 2017. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/152>. Date accessed: 20 july 2019.