ทองบ่อ, พระมหาสมศักดิ์. " การใช้ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย." ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], 5.2 (2017): n. pag. Web. 19 Feb. 2019