ทองบ่อ, . (2018). การใช้ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย. ศึกษาศาสตร์ มมร, 5(2). Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/150